ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2213
100%
13:1
อนุบาล 3---
0%
--
ระดับปฐมวัย213
12%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 1-11
4%
11:1
ประถมศึกษาปีที่ 2112
9%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 3-44
17%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 4235
22%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 5415
22%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 6156
26%
16:1
ระดับประถมศึกษา81523
88%
64:1
รวมทั้งสิ้น101626
100%
74:1