ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 22-2
67%
12:1
อนุบาล 31-1
33%
11:1
ระดับปฐมวัย3-3
17%
22:1
ประถมศึกษาปีที่ 1112
13%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 2-11
7%
11:1
ประถมศึกษาปีที่ 3415
33%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 42-2
13%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 5-11
7%
11:1
ประถมศึกษาปีที่ 6224
27%
14:1
ระดับประถมศึกษา9615
83%
63:1
รวมทั้งสิ้น12618
100%
82:1