ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2257
28%
17:1
อนุบาล 312618
72%
118:1
ระดับปฐมวัย141125
24%
213:1
ประถมศึกษาปีที่ 16511
14%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 2257
9%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 371017
22%
117:1
ประถมศึกษาปีที่ 413821
27%
121:1
ประถมศึกษาปีที่ 56511
14%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 66511
14%
111:1
ระดับประถมศึกษา403878
76%
613:1
รวมทั้งสิ้น5449103
100%
813:1