ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 25510
59%
110:1
อนุบาล 3347
41%
17:1
ระดับปฐมวัย8917
20%
29:1
ประถมศึกษาปีที่ 1325
7%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 29110
15%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 35813
19%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 481119
28%
119:1
ประถมศึกษาปีที่ 55510
15%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 67411
16%
111:1
ระดับประถมศึกษา373168
80%
611:1
รวมทั้งสิ้น454085
100%
811:1