ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 25813
45%
113:1
อนุบาล 331316
55%
116:1
ระดับปฐมวัย82129
29%
215:1
ประถมศึกษาปีที่ 1437
10%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 2639
13%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 35813
19%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 48816
23%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 58614
20%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 65611
16%
111:1
ระดับประถมศึกษา363470
71%
612:1
รวมทั้งสิ้น445599
100%
812:1