ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2112
50%
12:1
อนุบาล 3-22
50%
12:1
ระดับปฐมวัย134
14%
22:1
ประถมศึกษาปีที่ 11-1
4%
11:1
ประถมศึกษาปีที่ 2246
24%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 3235
20%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 4134
16%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 5415
20%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 6224
16%
14:1
ระดับประถมศึกษา121325
86%
64:1
รวมทั้งสิ้น131629
100%
84:1