ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2232447
44%
316:1
อนุบาล 3352560
56%
320:1
ระดับปฐมวัย5849107
13%
618:1
ประถมศึกษาปีที่ 1564096
13%
424:1
ประถมศึกษาปีที่ 25656112
15%
428:1
ประถมศึกษาปีที่ 35556111
15%
428:1
ประถมศึกษาปีที่ 45968127
17%
432:1
ประถมศึกษาปีที่ 56182143
20%
436:1
ประถมศึกษาปีที่ 66973142
19%
436:1
ระดับประถมศึกษา356375731
87%
2430:1
รวมทั้งสิ้น414424838
100%
3028:1