ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2222345
41%
315:1
อนุบาล 3343064
59%
321:1
ระดับปฐมวัย5653109
13%
618:1
ประถมศึกษาปีที่ 1493281
11%
420:1
ประถมศึกษาปีที่ 2574198
14%
425:1
ประถมศึกษาปีที่ 36068128
18%
432:1
ประถมศึกษาปีที่ 46162123
17%
431:1
ประถมศึกษาปีที่ 55973132
19%
433:1
ประถมศึกษาปีที่ 66281143
20%
436:1
ระดับประถมศึกษา348357705
87%
2429:1
รวมทั้งสิ้น404410814
100%
3027:1