ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 25964123
45%
525:1
อนุบาล 37179150
55%
625:1
ระดับปฐมวัย130143273
14%
1125:1
ประถมศึกษาปีที่ 1120121241
14%
830:1
ประถมศึกษาปีที่ 2130138268
16%
834:1
ประถมศึกษาปีที่ 3141140281
17%
835:1
ประถมศึกษาปีที่ 4143155298
18%
837:1
ประถมศึกษาปีที่ 5137162299
18%
837:1
ประถมศึกษาปีที่ 6116163279
17%
835:1
ระดับประถมศึกษา7878791,666
86%
4835:1
รวมทั้งสิ้น9171,0221,939
100%
5933:1