ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2426
55%
16:1
อนุบาล 3235
45%
15:1
ระดับปฐมวัย6511
26%
26:1
ประถมศึกษาปีที่ 1336
19%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 2224
13%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 34-4
13%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 4325
16%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 5448
26%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 6224
13%
14:1
ระดับประถมศึกษา181331
74%
65:1
รวมทั้งสิ้น241842
100%
85:1