ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2-44
40%
14:1
อนุบาล 3426
60%
16:1
ระดับปฐมวัย4610
24%
25:1
ประถมศึกษาปีที่ 1224
13%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 2347
23%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 3224
13%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 43-3
10%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 5325
16%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 6448
26%
18:1
ระดับประถมศึกษา171431
76%
65:1
รวมทั้งสิ้น212041
100%
85:1