ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 29514
50%
114:1
อนุบาล 37714
50%
114:1
ระดับปฐมวัย161228
22%
214:1
ประถมศึกษาปีที่ 18412
12%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 27815
15%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 371219
20%
119:1
ประถมศึกษาปีที่ 48715
15%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 561016
16%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 612820
21%
120:1
ระดับประถมศึกษา484997
78%
616:1
รวมทั้งสิ้น6461125
100%
816:1