ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 26511
46%
111:1
อนุบาล 39413
54%
113:1
ระดับปฐมวัย15924
26%
212:1
ประถมศึกษาปีที่ 16612
18%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 2246
9%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 39817
25%
117:1
ประถมศึกษาปีที่ 47613
19%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 5459
13%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 64711
16%
111:1
ระดับประถมศึกษา323668
74%
611:1
รวมทั้งสิ้น474592
100%
812:1