ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 27714
48%
114:1
อนุบาล 38715
52%
115:1
ระดับปฐมวัย151429
25%
215:1
ประถมศึกษาปีที่ 16713
15%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 210717
20%
117:1
ประถมศึกษาปีที่ 312517
20%
117:1
ประถมศึกษาปีที่ 44913
15%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 57916
19%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 63710
12%
110:1
ระดับประถมศึกษา424486
75%
614:1
รวมทั้งสิ้น5758115
100%
814:1