ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 28412
50%
112:1
อนุบาล 35712
50%
112:1
ระดับปฐมวัย131124
16%
212:1
ประถมศึกษาปีที่ 18715
18%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 26915
18%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 3369
11%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 47512
14%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 511718
21%
118:1
ประถมศึกษาปีที่ 611516
19%
116:1
ระดับประถมศึกษา463985
56%
614:1
มัธยมศึกษาปีที่ 18917
39%
117:1
มัธยมศึกษาปีที่ 213518
41%
118:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3369
20%
19:1
มัธยมศีกษาตอนต้น242044
29%
315:1
รวมทั้งสิ้น8370153
100%
1114:1