ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2459
47%
19:1
อนุบาล 36410
53%
110:1
ระดับปฐมวัย10919
16%
210:1
ประถมศึกษาปีที่ 18513
13%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 213417
17%
117:1
ประถมศึกษาปีที่ 3549
9%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 491019
19%
119:1
ประถมศึกษาปีที่ 591120
20%
120:1
ประถมศึกษาปีที่ 6141024
24%
124:1
ระดับประถมศึกษา5844102
84%
617:1
รวมทั้งสิ้น6853121
100%
815:1