ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1-11
9%
11:1
อนุบาล 2325
45%
15:1
อนุบาล 35-5
45%
15:1
ระดับปฐมวัย8311
26%
34:1
ประถมศึกษาปีที่ 1167
23%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 2112
6%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 3426
19%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 4415
16%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 5437
23%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 6224
13%
14:1
ระดับประถมศึกษา161531
74%
65:1
รวมทั้งสิ้น241842
100%
95:1