ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 214923
53%
123:1
อนุบาล 361420
47%
120:1
ระดับปฐมวัย202343
22%
222:1
ประถมศึกษาปีที่ 18715
13%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 210414
12%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 39615
13%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 4141125
22%
125:1
ประถมศึกษาปีที่ 5141125
22%
125:1
ประถมศึกษาปีที่ 681119
17%
119:1
ระดับประถมศึกษา6350113
58%
619:1
มัธยมศึกษาปีที่ 18412
32%
112:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2639
24%
19:1
มัธยมศึกษาปีที่ 371017
45%
117:1
มัธยมศีกษาตอนต้น211738
20%
313:1
รวมทั้งสิ้น10490194
100%
1118:1