ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2448
50%
18:1
อนุบาล 3538
50%
18:1
ระดับปฐมวัย9716
28%
28:1
ประถมศึกษาปีที่ 1527
17%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 2257
17%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 3224
10%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 4538
20%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 5617
17%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 6448
20%
18:1
ระดับประถมศึกษา241741
72%
67:1
รวมทั้งสิ้น332457
100%
87:1