ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2549
47%
19:1
อนุบาล 37310
53%
110:1
ระดับปฐมวัย12719
27%
210:1
ประถมศึกษาปีที่ 14610
20%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 2145
10%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 37-7
14%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 44913
25%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 5325
10%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 68311
22%
111:1
ระดับประถมศึกษา272451
73%
69:1
รวมทั้งสิ้น393170
100%
89:1