ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2448
50%
18:1
อนุบาล 3538
50%
18:1
ระดับปฐมวัย9716
26%
28:1
ประถมศึกษาปีที่ 1549
20%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 2369
20%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 3145
11%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 46-6
13%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 54711
24%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 6325
11%
15:1
ระดับประถมศึกษา222345
74%
68:1
รวมทั้งสิ้น313061
100%
88:1