ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 281119
45%
119:1
อนุบาล 3111223
55%
123:1
ระดับปฐมวัย192342
20%
221:1
ประถมศึกษาปีที่ 1161026
22%
126:1
ประถมศึกษาปีที่ 218725
22%
125:1
ประถมศึกษาปีที่ 3101121
18%
121:1
ประถมศึกษาปีที่ 49615
13%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 581119
16%
119:1
ประถมศึกษาปีที่ 66410
9%
110:1
ระดับประถมศึกษา6749116
54%
619:1
มัธยมศึกษาปีที่ 18917
31%
117:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2151126
47%
126:1
มัธยมศึกษาปีที่ 36612
22%
112:1
มัธยมศีกษาตอนต้น292655
26%
318:1
รวมทั้งสิ้น11598213
100%
1119:1