ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 211819
40%
119:1
อนุบาล 3141529
60%
129:1
ระดับปฐมวัย252348
23%
224:1
ประถมศึกษาปีที่ 19514
15%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 27411
12%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 310616
17%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 47916
17%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 510616
17%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 610919
21%
119:1
ระดับประถมศึกษา533992
44%
615:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1101525
36%
125:1
มัธยมศึกษาปีที่ 215722
32%
122:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3121022
32%
122:1
มัธยมศีกษาตอนต้น373269
33%
323:1
รวมทั้งสิ้น11594209
100%
1119:1