ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 251520
63%
120:1
อนุบาล 37512
38%
112:1
ระดับปฐมวัย122032
16%
216:1
ประถมศึกษาปีที่ 161117
15%
117:1
ประถมศึกษาปีที่ 28917
15%
117:1
ประถมศึกษาปีที่ 3111324
22%
124:1
ประถมศึกษาปีที่ 411819
17%
119:1
ประถมศึกษาปีที่ 571118
16%
118:1
ประถมศึกษาปีที่ 611516
14%
116:1
ระดับประถมศึกษา5457111
54%
619:1
มัธยมศึกษาปีที่ 110919
30%
119:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2121527
43%
127:1
มัธยมศึกษาปีที่ 371017
27%
117:1
มัธยมศีกษาตอนต้น293463
31%
321:1
รวมทั้งสิ้น95111206
100%
1119:1