ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 26511
37%
111:1
อนุบาล 391019
63%
119:1
ระดับปฐมวัย151530
24%
215:1
ประถมศึกษาปีที่ 19514
15%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 25813
14%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 351318
19%
118:1
ประถมศึกษาปีที่ 48917
18%
117:1
ประถมศึกษาปีที่ 57714
15%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 612618
19%
118:1
ระดับประถมศึกษา464894
76%
616:1
รวมทั้งสิ้น6163124
100%
816:1