ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2151227
68%
127:1
อนุบาล 39413
33%
113:1
ระดับปฐมวัย241640
19%
220:1
ประถมศึกษาปีที่ 112820
16%
120:1
ประถมศึกษาปีที่ 212820
16%
120:1
ประถมศึกษาปีที่ 310818
14%
118:1
ประถมศึกษาปีที่ 4101121
17%
121:1
ประถมศึกษาปีที่ 5141125
20%
125:1
ประถมศึกษาปีที่ 614822
17%
122:1
ระดับประถมศึกษา7254126
61%
621:1
มัธยมศึกษาปีที่ 15914
34%
114:1
มัธยมศึกษาปีที่ 211415
37%
115:1
มัธยมศึกษาปีที่ 37512
29%
112:1
มัธยมศีกษาตอนต้น231841
20%
314:1
รวมทั้งสิ้น11988207
100%
1119:1