ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2131124
41%
124:1
อนุบาล 3181735
59%
135:1
ระดับปฐมวัย312859
27%
230:1
ประถมศึกษาปีที่ 1161632
20%
216:1
ประถมศึกษาปีที่ 2161329
18%
215:1
ประถมศึกษาปีที่ 371320
13%
120:1
ประถมศึกษาปีที่ 413720
13%
120:1
ประถมศึกษาปีที่ 5161531
19%
216:1
ประถมศึกษาปีที่ 6131528
18%
214:1
ระดับประถมศึกษา8179160
73%
1016:1
รวมทั้งสิ้น112107219
100%
1218:1