ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 28513
57%
113:1
อนุบาล 33710
43%
110:1
ระดับปฐมวัย111223
30%
212:1
ประถมศึกษาปีที่ 17411
20%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 25510
19%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 3437
13%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 4358
15%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 56410
19%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 6268
15%
18:1
ระดับประถมศึกษา272754
70%
69:1
รวมทั้งสิ้น383977
100%
810:1