ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 28210
50%
110:1
อนุบาล 34610
50%
110:1
ระดับปฐมวัย12820
16%
210:1
ประถมศึกษาปีที่ 17815
19%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 27512
15%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 35712
15%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 46713
16%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 58412
15%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 651116
20%
116:1
ระดับประถมศึกษา384280
63%
613:1
มัธยมศึกษาปีที่ 114115
56%
115:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2437
26%
17:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3415
19%
15:1
มัธยมศีกษาตอนต้น22527
21%
39:1
รวมทั้งสิ้น7255127
100%
1112:1