ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2131629
45%
215:1
อนุบาล 3181836
55%
218:1
ระดับปฐมวัย313465
16%
416:1
ประถมศึกษาปีที่ 1202242
15%
221:1
ประถมศึกษาปีที่ 2242145
16%
223:1
ประถมศึกษาปีที่ 3312960
22%
230:1
ประถมศึกษาปีที่ 4262248
17%
224:1
ประถมศึกษาปีที่ 5201333
12%
217:1
ประถมศึกษาปีที่ 6222547
17%
224:1
ระดับประถมศึกษา143132275
66%
1223:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1141125
33%
125:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2151631
41%
131:1
มัธยมศึกษาปีที่ 371219
25%
119:1
มัธยมศีกษาตอนต้น363975
18%
325:1
รวมทั้งสิ้น210205415
100%
1922:1