ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2151631
53%
216:1
อนุบาล 3111627
47%
214:1
ระดับปฐมวัย263258
15%
415:1
ประถมศึกษาปีที่ 1182038
15%
219:1
ประถมศึกษาปีที่ 2182038
15%
219:1
ประถมศึกษาปีที่ 3232043
17%
222:1
ประถมศึกษาปีที่ 4303060
23%
230:1
ประถมศึกษาปีที่ 5252146
18%
223:1
ประถมศึกษาปีที่ 6191433
13%
217:1
ระดับประถมศึกษา133125258
65%
1222:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1131730
38%
130:1
มัธยมศึกษาปีที่ 291019
24%
119:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3121729
37%
129:1
มัธยมศีกษาตอนต้น344478
20%
326:1
รวมทั้งสิ้น193201394
100%
1921:1