ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 210313
59%
113:1
อนุบาล 3459
41%
19:1
ระดับปฐมวัย14822
29%
211:1
ประถมศึกษาปีที่ 1134
7%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 26915
28%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 3268
15%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 48412
22%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 5257
13%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 6718
15%
18:1
ระดับประถมศึกษา262854
71%
69:1
รวมทั้งสิ้น403676
100%
810:1