ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2111223
45%
212:1
อนุบาล 3151328
55%
214:1
ระดับปฐมวัย262551
13%
413:1
ประถมศึกษาปีที่ 1171835
15%
218:1
ประถมศึกษาปีที่ 2161329
12%
215:1
ประถมศึกษาปีที่ 3292352
22%
226:1
ประถมศึกษาปีที่ 4272047
20%
224:1
ประถมศึกษาปีที่ 5162238
16%
219:1
ประถมศึกษาปีที่ 6191332
14%
216:1
ระดับประถมศึกษา124109233
61%
1219:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1171734
35%
217:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2202040
41%
220:1
มัธยมศึกษาปีที่ 318523
24%
123:1
มัธยมศีกษาตอนต้น554297
25%
519:1
รวมทั้งสิ้น205176381
100%
2118:1