ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2246
50%
16:1
อนุบาล 3246
50%
16:1
ระดับปฐมวัย4812
20%
26:1
ประถมศึกษาปีที่ 1516
13%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 2448
17%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 3516
13%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 4538
17%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 5549
19%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 66511
23%
111:1
ระดับประถมศึกษา301848
80%
68:1
รวมทั้งสิ้น342660
100%
88:1