ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 26713
48%
113:1
อนุบาล 38614
52%
114:1
ระดับปฐมวัย141327
20%
214:1
ประถมศึกษาปีที่ 18412
15%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 24711
14%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 391221
27%
121:1
ประถมศึกษาปีที่ 4426
8%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 571017
22%
117:1
ประถมศึกษาปีที่ 66511
14%
111:1
ระดับประถมศึกษา384078
58%
613:1
มัธยมศึกษาปีที่ 19211
37%
111:1
มัธยมศึกษาปีที่ 28-8
27%
18:1
มัธยมศึกษาปีที่ 36511
37%
111:1
มัธยมศีกษาตอนต้น23730
22%
310:1
รวมทั้งสิ้น7560135
100%
1112:1