ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 28715
56%
115:1
อนุบาล 37512
44%
112:1
ระดับปฐมวัย151227
29%
214:1
ประถมศึกษาปีที่ 16915
23%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 2639
14%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 3549
14%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 45611
17%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 55510
15%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 68311
17%
111:1
ระดับประถมศึกษา353065
71%
611:1
รวมทั้งสิ้น504292
100%
812:1