ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2273158
49%
229:1
อนุบาล 3243660
51%
230:1
ระดับปฐมวัย5167118
20%
430:1
ประถมศึกษาปีที่ 1342054
15%
318:1
ประถมศึกษาปีที่ 2282553
15%
318:1
ประถมศึกษาปีที่ 3353368
19%
323:1
ประถมศึกษาปีที่ 4282755
16%
228:1
ประถมศึกษาปีที่ 5233053
15%
227:1
ประถมศึกษาปีที่ 6333770
20%
323:1
ระดับประถมศึกษา181172353
61%
1622:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1202141
37%
221:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2132235
31%
218:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3191736
32%
218:1
มัธยมศีกษาตอนต้น5260112
19%
619:1
รวมทั้งสิ้น284299583
100%
2622:1