ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 24610
56%
110:1
อนุบาล 3448
44%
18:1
ระดับปฐมวัย81018
28%
29:1
ประถมศึกษาปีที่ 1336
13%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 2336
13%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 38513
28%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 4538
17%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 5819
19%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 6145
11%
15:1
ระดับประถมศึกษา281947
72%
68:1
รวมทั้งสิ้น362965
100%
88:1