ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 27613
59%
113:1
อนุบาล 3369
41%
19:1
ระดับปฐมวัย101222
31%
211:1
ประถมศึกษาปีที่ 1448
16%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 2325
10%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 3336
12%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 48513
27%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 5437
14%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 68210
20%
110:1
ระดับประถมศึกษา301949
69%
68:1
รวมทั้งสิ้น403171
100%
89:1