ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1437
29%
17:1
อนุบาล 23912
50%
112:1
อนุบาล 3145
21%
15:1
ระดับปฐมวัย81624
44%
38:1
ประถมศึกษาปีที่ 1257
23%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 2123
10%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 3246
20%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 4246
20%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 5213
10%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 6325
17%
15:1
ระดับประถมศึกษา121830
56%
65:1
รวมทั้งสิ้น203454
100%
96:1