ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 26410
56%
110:1
อนุบาล 3448
44%
18:1
ระดับปฐมวัย10818
17%
29:1
ประถมศึกษาปีที่ 14610
14%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 2459
13%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 311718
26%
118:1
ประถมศึกษาปีที่ 46410
14%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 5246
9%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 68816
23%
116:1
ระดับประถมศึกษา353469
64%
612:1
มัธยมศึกษาปีที่ 17411
52%
111:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2426
29%
16:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3224
19%
14:1
มัธยมศีกษาตอนต้น13821
19%
37:1
รวมทั้งสิ้น5850108
100%
1110:1