ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2121325
49%
125:1
อนุบาล 3111526
51%
126:1
ระดับปฐมวัย232851
22%
226:1
ประถมศึกษาปีที่ 1141327
15%
127:1
ประถมศึกษาปีที่ 291827
15%
127:1
ประถมศึกษาปีที่ 3221335
19%
218:1
ประถมศึกษาปีที่ 4231033
18%
217:1
ประถมศึกษาปีที่ 5131427
15%
127:1
ประถมศึกษาปีที่ 6161632
18%
216:1
ระดับประถมศึกษา9784181
78%
920:1
รวมทั้งสิ้น120112232
100%
1121:1