ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 25813
35%
113:1
อนุบาล 3121224
65%
124:1
ระดับปฐมวัย172037
21%
219:1
ประถมศึกษาปีที่ 1111122
16%
122:1
ประถมศึกษาปีที่ 2101626
19%
126:1
ประถมศึกษาปีที่ 361218
13%
118:1
ประถมศึกษาปีที่ 4111223
17%
123:1
ประถมศึกษาปีที่ 5111728
21%
128:1
ประถมศึกษาปีที่ 611819
14%
119:1
ระดับประถมศึกษา6076136
79%
623:1
รวมทั้งสิ้น7796173
100%
822:1