ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 26713
68%
113:1
อนุบาล 3516
32%
16:1
ระดับปฐมวัย11819
18%
210:1
ประถมศึกษาปีที่ 141216
19%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 28513
15%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 361016
19%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 411819
22%
119:1
ประถมศึกษาปีที่ 5369
10%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 69413
15%
113:1
ระดับประถมศึกษา414586
82%
614:1
รวมทั้งสิ้น5253105
100%
813:1