ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 24812
38%
112:1
อนุบาล 311920
63%
120:1
ระดับปฐมวัย151732
28%
216:1
ประถมศึกษาปีที่ 18210
12%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 28513
16%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 381220
25%
120:1
ประถมศึกษาปีที่ 46915
19%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 57512
15%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 66511
14%
111:1
ระดับประถมศึกษา433881
72%
614:1
รวมทั้งสิ้น5855113
100%
814:1