ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2314
33%
14:1
อนุบาล 3358
67%
18:1
ระดับปฐมวัย6612
16%
26:1
ประถมศึกษาปีที่ 15611
18%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 2718
13%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 310313
21%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 45813
21%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 56410
16%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 6437
11%
17:1
ระดับประถมศึกษา372562
84%
610:1
รวมทั้งสิ้น433174
100%
89:1