ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 28614
41%
114:1
อนุบาล 3101020
59%
120:1
ระดับปฐมวัย181634
19%
217:1
ประถมศึกษาปีที่ 181422
19%
122:1
ประถมศึกษาปีที่ 251520
18%
120:1
ประถมศึกษาปีที่ 310313
11%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 411819
17%
119:1
ประถมศึกษาปีที่ 519625
22%
125:1
ประถมศึกษาปีที่ 67815
13%
115:1
ระดับประถมศึกษา6054114
65%
619:1
มัธยมศึกษาปีที่ 17613
46%
113:1
มัธยมศึกษาปีที่ 25611
39%
111:1
มัธยมศึกษาปีที่ 34-4
14%
14:1
มัธยมศีกษาตอนต้น161228
16%
39:1
รวมทั้งสิ้น9482176
100%
1116:1