ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 281321
43%
121:1
อนุบาล 3111728
57%
128:1
ระดับปฐมวัย193049
25%
225:1
ประถมศึกษาปีที่ 161420
19%
120:1
ประถมศึกษาปีที่ 281018
17%
118:1
ประถมศึกษาปีที่ 37512
11%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 481220
19%
120:1
ประถมศึกษาปีที่ 54610
10%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 6111425
24%
125:1
ระดับประถมศึกษา4461105
54%
618:1
มัธยมศึกษาปีที่ 18-8
20%
18:1
มัธยมศึกษาปีที่ 210212
30%
112:1
มัธยมศึกษาปีที่ 371320
50%
120:1
มัธยมศีกษาตอนต้น251540
21%
313:1
รวมทั้งสิ้น88106194
100%
1118:1