ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 29817
45%
117:1
อนุบาล 391221
55%
121:1
ระดับปฐมวัย182038
23%
219:1
ประถมศึกษาปีที่ 113821
22%
121:1
ประถมศึกษาปีที่ 28917
18%
117:1
ประถมศึกษาปีที่ 35510
10%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 48614
14%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 510717
18%
117:1
ประถมศึกษาปีที่ 613518
19%
118:1
ระดับประถมศึกษา574097
60%
616:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1549
32%
19:1
มัธยมศึกษาปีที่ 27411
39%
111:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3358
29%
18:1
มัธยมศีกษาตอนต้น151328
17%
39:1
รวมทั้งสิ้น9073163
100%
1115:1