ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 291524
52%
124:1
อนุบาล 391322
48%
122:1
ระดับปฐมวัย182846
23%
223:1
ประถมศึกษาปีที่ 19716
15%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 210818
17%
118:1
ประถมศึกษาปีที่ 310414
13%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 48816
15%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 515924
23%
124:1
ประถมศึกษาปีที่ 69918
17%
118:1
ระดับประถมศึกษา6145106
52%
618:1
มัธยมศึกษาปีที่ 116824
46%
124:1
มัธยมศึกษาปีที่ 26915
29%
115:1
มัธยมศึกษาปีที่ 38513
25%
113:1
มัธยมศีกษาตอนต้น302252
25%
317:1
รวมทั้งสิ้น10995204
100%
1119:1